Welkom op onze nieuwe website!

Met veel trots presenteren wij onze nieuwe site. Het ontstaan van deze “nieuwe/ geüpdatet” site is omdat er nieuwe man en een bedrijf zijn aangesteld om de komende jaren de site actueel te houden. Natuurlijk ontstaan hierdoor veranderingen. Het is niet zo dat de oude site niet goed was, maar door de jaren heen veranderen dingen nou eenmaal.

Woord van de voorzitter

Onze vereniging de “Amicale Grand Banks West-Europe” heeft zijn oorsprong in 1980 toen Jean Colin, destijds directeur van North Sea Marine in Oostende.

Historie Grand Banks
Oorspronkelijk werden de Grand Banks gebouwd in mahonie en teakhout. Eerst in Hong Kong, na 1967 in Singapore en Maleisië, en tegenwoordig alleen in Maleisië. Tot op de dag van vandaag is die historie terug te vinden in een onovertroffen stijl en uitvoering, zij het dat het mahonie en teak in 1976 is vervangen door polyester.

Voorheen was het aankopen van een GB een zeer grote investering ook een gebruikte was maar voor weinig mensen bereikbaar. Onze GB zijn echter zeer solide gebleken, binnen de huidige leden zijn er schepen welke vanaf 1969 zijn gebouwd en deze zijn nog steeds in een uitstekende conditie. Weliswaar zijn de prijzen aanzienlijk gedaald maar nog steeds duur t.o.v. vergelijkbare schepen.

Inmiddels heeft GB een nieuwe lijn op de markt gebracht t.w.GB 54, GB 60, GB 85, EB 44 en EB 60. De eerst GB 54 vaart nu in de Nederlandse wateren en de EB 60 wordt volgend jaar verwacht. Beide schepen zijn aangeschaft door reeds bekende leden van de Amicale,

Deze schepen zijn doorontwikkeld vanuit de vorige generatie en zijn voorzien van vele nieuwe systemen en materialen.

Geschiedenis en toekomst 
De Amicale Grand Banks West-Europe in zijn huidige vorm werd opgericht in 1985. Momenteel telt de Amicale zo’n 100 leden uit Nederland, Duitsland en België. Elk jaar wordt er een tocht georganiseerd en Rendez vous gehouden en in de winter een Galadiner in België of Nederland.

Kort geleden is er een onderzoek gedaan door leden welke een hele lange staat van dienst hebben omtrent de toekomst van de Amicale. De uitkomst hiervan zal binnenkort op deze site worden gepubliceerd. Overal was de conclusie dat men blij is met de huidige gang van zaken en heeft daarom handvaten opgesteld waardoor dit gewaarborgd kan worden.

Veel leesplezier op onze nieuwe site,
Tevens bedank ik Jaco Olierook voor het opzetten en onderhouden.

Han van Veen
Voorzitter

Bekijk hier één van onze reizen - London tocht 2023

Word from the chairman

Welcome to our new website! We proudly present our new site. The creation of this “new / updated” site is because a new man and a company have been appointed to keep the site up to date in the coming years. Ofcourse this creates changes. It’s not that the old site wasn’t good, but things change over the years.

Our association the “Amicale Grand Banks West-Europe” has its origins in 1980 when Jean Colin, then director of North Sea Marine in Ostend

Purchasing a Grand Banks
Previously, purchasing a GB was a very large investment, also a used one was only accessible to a few people. However, our GB’s has proven to be very solid, within the current members there are ships that were built from 1969 and these are still in excellent condition. Although prices have dropped considerably, they are still expensive compared to comparable ships.

GB has now launched a new line, namely GB 54, GB 60, GB 85, ​​EB 44 and EB 60.

The first GB 54 is now sailing in Dutch waters and the EB 60 is expected next year. Both ships were purchased by known members of the Amicale,

These ships have been further developed from the previous generation and are equipped with many new systems and materials.

History and future
The Amicale Grand Banks West-Europe in its current form was founded in 1985. The Amicale currently has about 100 members from the Netherlands, Germany and Belgium. Every year a trip is organized and Rendez vous is held and in winter a Gala dinner in Belgium or the Netherlands.

Recently a survey was done by members who have a very long track record of the future of the Amicale. The outcome of this will be published on this site shortly. Everywhere the conclusion was that people are happy with the current state of affairs and therefore guidelines have been drawn up to ensure this.

Enjoy reading our new site,
I also thank Jaco Olierook for setting up and maintaining it.

Han van Veen
Chairman